Δραστηριότητα

2η Δραστηριότητα

Τι έκανα όταν σκεπτόμουν; Με ποιο τρόπο σκεπτόμουν;

3η Δραστηριότητα

Καταιγισμός ιδεών
Βιβλιογραφία ()