Τι είναι ένα wiki?

Tα Wikis αποτελούν ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να προσθέτουν ή να τροποποιούν το περιεχόμενό τους γρήγορα και εύκολα, ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά, κατά την κοινή τους προσπάθεια.

Η φιλοσοφία των wikis

(από το wikispaces.com και Teacher Hacks)
 • Η διαδικασία είναι το τελικό προϊόν.
 • Το νόημα αναπτύσσεται και καθοδηγείται μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την ώρα που δημιουργείται το κείμενο.
 • Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του wiki είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν συνεργατικά κείμενα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πλούσιο σε περιεχόμενο ιστότοπο (website).
 • Στο wiki η γνώση της ομάδας είναι μεγαλύτερη από την ατομική και το τελικό "προϊόν".
(από το wiki του Δ1 Νεάπολης Θεσσαλονίκης)

Τι εφαρμογή μπορεί να έχει ένα wiki στην εκπαίδευση;

Με τα wiki:

 1. ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να κατασκευάσει ένα δικτυακό τόπο στον οποίο καταγράφονται οι δυσκολίες στη διεξαγωγή ενός μαθήματος, οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, οι διδακτικοί χειρισμοί για την άρση τους.2.
 2. ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να συλλέξει παντός είδους διδακτικό υλικό (ασκήσεις, προβλήματα, εικόνες, animation, video, σχέδια μαθήματος, θέματα κλπ) που να εμπλουτίζεται και να αναθεωρείται συνεχώς από τα μέλη της.
 3. ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μια ιστοσελίδα του μαθήματός του που να περιέχει σημειώσεις, πρόσθετες πηγές αλλά και ερωτήματα και ασκήσεις προς τους μαθητές του, οι οποίοι ανταποκρίνονται απαντώντας στον ίδιο τον χώρο που η ιστοσελίδα παρέχει.
 4. οι μαθητές μιας τάξης μπορούν να καταγράψουν τα διαδοχικά βήματα ενός πειράματος που εκτέλεσαν, να παραθέσουν φωτογραφίες, video, που τράβηξαν, πίνακες με στοιχεία που επεξεργάστηκαν, συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κ.α.
 5. οι μαθητές μιας τάξης μπορούν να οργανώσουν την εργασία τους σε μια έρευνα που τους ανατέθηκε και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά της, στο δίκτυο.
 6. οι μαθητές μιας τάξης μπορούν να καταγράψουν και αναρτήσουν τις εντυπώσεις τους από μία σχολική επίσκεψη, σε κάποιο ερευνητικό κέντρο, σε ένα μουσείο κλπ.
 7. εκπαιδευτικός ή ομάδα εκπαιδευτικών μπορούν να δημιουργήσουν μία ιστοεξερεύνηση - περιήγηση σε δικτυακούς τόπους, να καταγράψουν τα βήματα και το υλικό ενός σχεδίου εργασίας-project, το οποίο υλοποιούν οι μαθητές και στο οποίο wiki ανατρέχουν για πηγές και ανάρτηση αποτελεσμάτων και αξιολόγησης.

Εργαστήριο wiki


ομάδα1
ομάδα2
ομάδα3
ομάδα4
ομάδα5
ομάδα6
ομάδα7