IT!.png Bloom's taxonomy for 21st century learning
Blooms or Bust
Bloom's Taxonomy Presented Visually

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΒLOOM


Η νέα «αναθεωρημένη» ταξινομία διδακτικών στόχων κατά Bloom, παρουσιάζεται αναλυτικότερα πιο κάτω. Οι στόχοι, για τον γνωστικό τομέα, εκφράζονται επιγραμματικά με τη μορφή ρημάτων (AndersonandKrathwohl, 2001).


ΓΝΩΣΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΣ

ΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ι. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΩ-ΘΥΜΑΜΑΙ
Θυμάμαι
Αναφέρω
Εντοπίζω
Αντιγράφω/αναμεταδίδω
Ονομάζω
Περιγράφω
Αφηγούμαι
Αναγνωρίζω
Επιλέγω
Κάνω δήλωση
Γράφω κατάλογο/λίστα με στοιχεία
Ορίζω
 • Ποιος/α/ο, Ποιοι/ες/α;
 • Πού;
 • Τι;
 • Πώς;
 • Ποιο είναι το καλύτερο;
 • Γιατί;
 • Πόσο;
 • Πότε;
 • Τι σημαίνει αυτό;
 • Τι εννοείς;
 • Επισημάνσεις
 • Επαναλήψεις
 • Απομνημονεύσεις
 • Τεχνικέςαπομνημόνευσης
 • Αντιγραφές
ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΩ
Οργανώνω πληροφορίες
Ταξινομώ
Ταιριάζω
Επιδεικνύω
Εξηγώ συμβολισμό
Ερμηνεύω
Δίνω παραδείγματα
Κρίνω
Δείχνω/Αναπαριστώ
Διατυπώνω συλλογισμούς/Υποθέτω
Προβλέπω
Εξηγώ
Επαναπροσδιορίζω
Αναθεωρώ
Μεταφράζω
Συνοψίζω/Κάνω περίληψη
 • Πες το με δικά σου λόγια.
 • Ποια είναι τα γεγονότα;
 • Τι σημαίνει αυτό;
 • Με τι μοιάζει; Είναι το ίδιο με...
 • Δώσε ένα παράδειγμα
 • Επίλεξε τον καλύτερο ορισμό
 • Συνέχισε αυτή την παράγραφο
 • Τι παρατηρείς;
 • Τι θα συνέβαινε αν...
 • Πες το με μια λέξη
 • Εξήγησε τι συμβαίνει...
 • Τι δεν ταιριάζει;
 • Πώς το ερμηνεύεις;
 • Πού οφείλεται;
 • Τι περιμένεις ότι θα συμβεί;
 • Διάβασε τον πίνακα/το γράφημα
 • Τι θέλουν να πουν;
 • Αυτό αναπαριστά....
 • Φαίνεται ότι...
 • Τι ισχύει;
 • Τι είναι πιθανό;
 • Δείξε το με ένα πίνακα/γράφημα.
 • Ποια επιχειρήματα υποστηρίζουν…;
 • Τι περιορισμούς θα έθετες;
 • Συνόψισε...
*
 • Δίνω χαρακτηριστικά παραδείγματα Επισημαίνω διασυνδέσεις/σχέσεις

 • Επεξεργάζομαι έννοιες

 • Συνοψίζω

 • Παραφράζω

 • Ζητώ από τους μαθητές εξηγήσεις/πώς αντιλαμβάνονται

 • Ζητώ από τους μαθητές να διατυπώσουν κανόνα

 • «Τι δείχνει αυτό το παράδειγμα...»

 • Δημιουργώ οπτικές αναπαραστάσεις (εννοιολογικούς χάρτες, περιγράμματα, διαγράμματα ροής, οργανωτές, αναλογίες, πίνακες με υπέρ και κατά ή πλεονεκτήματα /μειονεκτήματα, που τους συμπληρώνουν οι μαθητές)

 • Κάνω διαγράμματα

*
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΖΩ
Γενικεύω
Λύνω ένα πρόβλημα
Μεταδίδω
Λαμβάνω αποφάσεις/Επιλέγω
Κάνω χρήση/Αξιοποιώ
Κάνω προβολές
Κάνω προεκτάσεις
Αναθεωρώ
Αναγνωρίζω
Εξηγώ/Ερμηνεύω
Κωδικοποιώ
Οργανώνω/ συστηματοποιώ
Δραματοποιώ/ σκηνοθετώ
Προσωποποιώ
Σκιαγραφώ
Επιδεικνύω
Προετοιμάζω
Πραγματοποιώ
 • Πρόβλεψε τι θα συνέβαινε αν...
 • Επίλεξε τη δήλωση που ισχύει στη δεδομένη περίπτωση
 • Τι αποτέλεσμα θα είχε....
 • Προσδιόρισε το αποτέλεσμα..
 • Κρίνε τα αποτελέσματα
 • Προσδιόρισε το πώς, το πότε, το που και γιατί.
 • Δείξε τις επιπτώσεις
 • Προσδιόρισε τις αλλαγές που συμβαίνουν
 • Δημιουργώ (εκθέτω σε) πρότυπα σκέψης/δράσης
 • Μοντελοποίηση
 • Γνωστική μαθητεία
 • Κριτική - όχι μηχανική - πρακτική εφαρμογή
 • Αυθεντικές καταστάσεις
 • Υποστηριζόμενη πρακτική εφαρμογή
 • Μελέτες περίπτωσης
 • Προσομοιώσεις
 • Αλγόριθμοι
ΙV. ΑΝΑΛΥΩ
Αναλύω
Διακρίνω
Κατηγοριοποιώ
Ταξινομώ
Διαφοροποιώ
Ταυτοποιώ
Κάνω παρατηρήσεις
Υποθέτω
Αναδεικνύω διαστάσεις
Αναδομώ
Αποκωδικοποιώ
Αναλύω πρόβλημα σε επί μέρους μέρη
Κάνω ανασκόπηση
Αντιπαραβάλλω
 • Από τι εξαρτάται...
 • Τίνος είναι συνάρτηση...
 • Ποια είναι τα γεγονότα και ποιες οι γνώμες;
 • Ποιες οι παραδοχές /υποθέσεις...
 • Προσδιόρισε τη δήλωση που είναι η πιο σχετική
 • Τι κίνητρο υπάρχει;
 • Τι ισχύει και τι όχι
 • Συσχέτισε
 • Τι συμπεράσματα;
 • Ποιες οι δοξασίες/αντιλήψεις του συγγραφέα;
 • Κάνε διάκριση ανάμεσα...
 • Περίγραψε την οπτική του/της
 • Σε ποιο επιχείρημα/παραδοχή στηρίζεται...
 • Ποιες ιδέες έχουν εφαρμογή εδώ;
 • Σε ποιες ιδέες/παραδοχές βασίζονται τα συμπεράσματα;
 • Τι είδους παρανοήσεις/στερεότυπα/αντιφάσεις εντοπίζεις στις ιδέες και τους συλλογισμούς;
 • Ποια η σχέση μεταξύ...
 • Ποιες οι ουσιώδεις και μη ουσιώδεις δηλώσεις;
 • Ποια η βασική/κεντρική ιδέα, το κυρίαρχο θέμα;
 • Τι ανακολουθίες/λάθη υπάρχουν; Τι είδους λόγος χρησιμοποιείται;
 • Ποια η πειστική τεχνική;
 • Τι υποδηλώνεται;
 • Μοντέλα σκέψης
 • Αμφισβήτηση επιχειρηματολογίας/ παραδοχών/ιδεών/απόψεων
 • Ανάλυση αλληλεπιδράσεων
 • Στοχαστική δημοσιογραφία/ημερολόγιο
 • Διαλογικές αντιπαραθέσεις
 • Συζητήσεις και άλλες συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες
 • Καταστάσεις λήψης αποφάσεων
V. ΚΡΙΝΩ-ΑΞΙΟΛΟΓΩ
Κρίνω
Αποδεικνύω
Ασκώ κριτική
Επικυρώνω
Αξιολογώ
Εκτιμώ
Μετρώ
Ζυγίζω (μεταφορικά)
Εξετάζω
Δημιουργώ προτεραιότητες
Ιεραρχώ
Συμπεραίνω
Επαληθεύω
Κάνω αξιολόγηση
Ελέγχω λάθη
Εκλέγω
Επιλέγω ικανοποιητικά
 • Τι είδους παρανοήσεις/στερεότυπα/ αντιφάσεις/ανακολουθίες εμφανίζονται;
 • Τι είναι ποιο σημαντικό, καλύτερο, λογικό, ηθικό;
 • Έλεγξετα λάθη
 • Τι συμπεραίνεις;
 • Ιεράρχησε τις σημασίες
 • Αξιολόγησε...
 • Άσκηση κριτικής
 • Στοχαστική δημοσιογραφία/ημερολόγιο
 • Διαλογικές αντιπαραθέσεις
 • Συζητήσεις και άλλες συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες
 • Καταστάσεις λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης εναλλακτικών
 • Μετρήσεις, πειραματισμοί και επαληθεύσεις
VI. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΣΥΝΘΕΤΩ-ΠΑΡΑΓΩ
Δημιουργώ
Σχεδιάζω
Επινοώ
Επιλύω
Ανακαλύπτω
Εισάγω
Διαγράφω
Αναπαριστώ εικονικά/δημιουργώ όραμα
Φαντάζομαι
Βελτιώνω
Ελαχιστοποιώ
Συνδυάζω
Συνθέτω
Προβλέπω
Παράγω γνώση/ιδέα/ ολοκληρωμένο έργο
Διαμορφώνω
Αναπτύσσω Κατασκευάζω
Οργανώνω
Ασκώ κριτική
Ανακαλύπτω
Δημιουργώ πρωτοτυπία/καινοτομία
 • Πώς θα εξακρίβωνες, μπορούσες να διαπιστώσεις/διαγνώσεις...
 • Βρες εναλλακτικές...
 • Δώσε λύση/Λύσε το πρόβλημα...
 • Πώς αλλιώς θα έβλεπες ...
 • Βρες τον κανόνα..
 • Αναπαράστησε με διάγραμμα/σχηματικά
 • Κρίνε κατά τρόπο διαλεκτικό..
 • Δημιούργησε..
 • Ποιες οι υποθέσεις σου, τι προβλέπεις....
 • Τεκμηρίωσε τις ιδέες σου/το σκεπτικό σου
 • Ανάπτυξε τη δική σου θεωρία
 • Οραματίσου, σχεδίασε και πρότεινε καινοτόμες ιδέες
 • Κάνε μία σύνθεση.../πρωτότυπη δημιουργία
 • Κάνε εποικοδομητική κριτική,
 • Προσέγγισέ το από πολλές διαστάσεις
 • Μοντελοποίηση προβλημάτων
 • Κατασκευή πρωτότυπων κειμένων/έργων
 • Άσκηση κριτικής
 • Στοχαστική δημοσιογραφία/ημερολόγιο
 • Διαλογικές αντιπαραθέσεις
 • Συζητήσεις και άλλες συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες
 • Καταστάσεις λήψης αποφάσεων
 • Κατασκευή εικονικών αναπαραστάσεων/ διαγραμμάτων
 • Κατασκευή πρότυπων μοντέλων επίλυσης προβλήματος ή κατανόησης φαινομένων
Bloom's Taxonomy